مرکز آموزش علمی – کاربردی تحقیقات صنعتی ایران  

 

 

 

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی تحقیقات صنعتی ایران  
تهران – خيابان ایرانشهر شمالی - شماره 233 کد پستی 1584753111 - صندوق پستی 15815-3667

شماره های تماس : 88310113الی 21

 

 

Admin@irtciac.com