بر طبق بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، در صورت اخذ درس کارورزی رعایت سقف 14 واحد الزامی است. ( 12 واحد درسی + 2 واحد کارورزی)

برای دانشجویان با معدل بالای 17 و همچنین دانشجویان ترم آخر، سقف مذکور به 18 واحد افزایش می یابد. ( 16 واحد درسی + 2 واحد کارورزی )

طراحی سایت