دانشجویانی که در ترم تابستان 97 انتخاب واحد نموده اند می باید تا حداکثر روز یکشنبه مورخ 24*04*97 جهت پرداخت شهریه 85% حق مرکز به واحد آموزش مراجعه نمایند.

بدیهی است عواقب عدم پرداخت شهریه تا تاریخ فوق تماما به عهده دانشجو می باشد.

طراحی سایت