رعایت مقررات آموزشی و پیشنیاز و همنیاز دروس در زمان انتخاب واحد

دانشجویان می باید ابتدا به سایت مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران (www.irtciac.com) درصفحه اصلی گزینه “سرفصل دروس” مراجعه نمایند و جدول ترم بندی رشته خود را مطالعه و پس از آن با رعایت مقررات آموزشی و پیشنیاز و همنیاز دروس، اقدام به انتخاب واحد و ویرایش نمایند.

توجه:دانشجویان می باید براساس دروس درج شده در جدول ترم بندی، دروس ترم مربوط به خود را انتخاب واحد نمایند.

چنانچه درسی از ترمهای بالاتر انتخاب واحد شده است می باید نسبت به ویرایش آن اقدام شود.

طراحی سایت