رعایت مقررات آموزشی و پیشنیاز و همنیاز دروس در زمان حذف و اضافه
توجه:دانشجویان می باید براساس دروس درج شده در جدول ترم بندی، دروس ترم مربوط به خود را انتخاب واحد نمایند.
چنانچه درسی از ترمهای بالاتر انتخاب واحد شده است و یا پیشنیاز و همنیازی دروس رعایت نشده است می باید نسبت به ویرایش آن اقدام شود.
جهت دریافت جدول ترم بندی،درصفحه اصلی سایت مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران (www.irtciac.com) )گزینه “سرفصل دروس” را انتخاب نمایید.

طراحی سایت