به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، پیرو بخشنامه شماره 13730/97/م مورخ 17/4/97 درخصوص اصلاح آیین نامه شهریه دوره های دانشگاه جامع علمی کاربردی و برطبق مفاد بخشنامه فوق، پرداخت شهریه ثابت در تابستان برای واحد کارورزی به صورت کامل بوده و شهریه ثابت برای دروسی غیر از کارورزی در تابستان کماکان بدون تغییر به میزان 50درصد شهریه ثابت نیمسال تحصیلی در سامانه آموزشی هم آوا محاسبه می شود.

طراحی سایت