به اطلاع دانشجویان درس پژوهش عملیاتی2 با استاد عبداللهی می رساند ؛
امتحان میان ترم درس پژوهش عملیاتی2 از فصل یک در روز سه شنبه مورخ 20*09*97 در ساعت کلاسی برگزار شده و حضور دانشجویان الزامی می باشد.

طراحی سایت