به اطلاع می رساند برنامه حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 طبق زمانبندی دانشگاه جامع علمی-کاربردی توسط دانشجو در سامانه هم آوا به شرح ذیل می باشد:

حذف و اضافه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن 95 و قبل از آن: روز شنبه مورخ 04*12*97

حذف و اضافه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی مهر96 : روز یک شنبه مورخ 05*12*97

حذف و اضافه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن 96 : روز دوشنبه مورخ 06*12*97

حذف و اضافه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی مهر 97 : روز سه شنبه مورخ 07*12*97

طراحی سایت