دروس عمومی رشته های کاردانی:

فارسی–زبان خارجی عمومی–اندیشه اسلامی1–آئین زندگی–تربیت بدنی1–دانش خانواده و جمعیت

دروس عمومی رشته های کارشناسی:

اندیشه اسلامی2–انقلاب اسلامی ایران–تاریخ تحلیلی صدر اسلام–ورزش1–تفسیر موضوعی قرآن–دانشجویان کارشناسی که در دوره کاردانی درس “دانش خانواده و جمعیت” یا درس “جمعیت و تنظیم خانواده” را نگذرانده اند می باید درس دانش خانواده و جمعیت را نیز در دوره کارشناسی انتخاب واحد نمایند.

طراحی سایت