دانشجویان می بایست در جلسه توجیهی که توسط “دانشگاه” در روز چهارشنبه مورخ 98/8/1به شرح و تفکیک زیر تعیین شده شرکت نمایند.
• دانشجویانی که درس کارورزی را با اساتید الیاسی، آقاکاظم شیرازی، کاظمی، جواهری، کریمانه، آذین، معتمدی امین اخذ نموده اند می رساند جلسه توجیهی در روز چهارشنبه مورخ 98/08/01 ساعت 16/30در سالن اجتماعات برگزار می گردد.
• دانشجویانی که درس کارورزی را با اساتید مولایی، حیدرزاده، نوروزی رسول آبادی، فلاح خطیبی، پورناجی اخذ نموده اند می رساند جلسه توجیهی در روز چهارشنبه مورخ 98/8/1 ساعت 17در سالن اجتماعات برگزار می گردد.
• دانشجویانی که درس کارورزی را با اساتید کریمی، فرمهینی فراهانی، نادری، موسی زاده، اسداله زاده، شریعتی، کریم خانی، مقامی اخذ نموده اند می رساند جلسه توجیهی در روز چهارشنبه مورخ 98/8/1ساعت 17/30 در سالن اجتماعات برگزار می گردد.
• دانشجویانی که درس کارورزی را با اساتید نیکوگفتار، راشدی، فخار، حرزی نژاد، اسدی نهاری، شیری، پرورش محسنی اخذ
نموده اند می رساند جلسه توجیهی در روز چهارشنبه مورخ 98/8/1ساعت 18 در سالن اجتماعات برگزار می گردد.

توجه: لطفاً تمامی دانشجویانی که درس کارورزی 1 و 2 را در نیمسال جاری اخذ نموده اند در این جلسه حضور یابند.

طراحی سایت