به اطلاع دانشجویانی که دروس ورزش و تربیت بدنی1و پروژه وکارورزی را اخذ نموده اند می رساند؛ کلاس توجیهی این دروس متعاقبا در سایت اعلام می شود. و دانشجویان می توانند فقط در زمانهای مشخص شده آتی برای این دروس مراجعه نمایند .

طراحی سایت