به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد آذین اخذ نموده اند می رساند:

جلسه تحویل گزارشات به روز دوشنبه مورخ 10*04*98 ساعت 16 تغییر یافت.

طراحی سایت