به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که دروس برنامه ریزی و مدیریت پروژه در کسب و کار و تکنیک ها و ابزارهای کار آفرینی را با استاد اختیاری اخذ نموده اند می رساند :
کلاس های فوق العاده در روز سه شنبه مورخ 19*09*98 ساعت 20:30-16:30(کلاس 35) برگزار خواهد شد.

طراحی سایت