به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد اکبری اخذ نموده اند می رساند :
استاد مربوطه در روز یکشنبه مورخ 27*05*98 ساعت 16:30 در مرکز حضور خواهند داشت .

طراحی سایت