به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد حیدرزاده اخذ نموده اند می رساند:

آخرین جلسه تحویل گزارش روز یکشنبه مورخ 24*06*98  ساعت 16:30 می باشد.

طراحی سایت