به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد حیدرزاده اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی روز سه شنبه مورخ 19*04*97 ساعت 17/30 می باشد.

طراحی سایت