به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی و پروژه را با استاد حیدرزاده اخذ نموده اند می رساند:

جلسه تحویل گزارشات روز دوشنبه مورخ 20*03*98 ساعت 16 می باشد.

طراحی سایت