به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربرد نرم افزار حسابداری پیشرفته را با استاد ده نبی اخذ نموده اند می رساند:

آزمون عملی این درس در روز چهارشنبه مورخ 19*10*97 در همان ساعات کلاسی برگزار می گردد.

طراحی سایت