به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی و پروژه را با استاد رفتاری اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات روز دوشنبه مورخ 08*11*97 ساعت 15 الی 16 می باشد.
*حضور دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد.

طراحی سایت