به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی و پروژه را با استاد شریعتی در نیمسال 972 اخذ نموده اند و تا به حال گزارشات خود را تحویل ننموده اند می رساند:

آخرین مهلت تحویل گزارشات روز چهارشنبه مورخ 19*04*98 ساعت 15:30 می باشد.

طراحی سایت