به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که با استاد صادقی درس دانش خانواده و جمعیت اخذ نموده اند می رساند:

جلسه جبرانی استاد صادقی در روز پنجشنبه مورخ 24*05*98 ساعت 13:20 الی 14:50 در کلاس 11  برگزار می گردد.

طراحی سایت