کلاس های استاد عبدی در روز پنجشنبه مورخ 02*12*97 در ساعتهای 8 الی 10:30 صبح و ساعت 10:30 الی 12:10برگزار نخواهد شد.

طراحی سایت