به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی و پروژه را با استاد عرب مختاری اخذ نموده اند می رساند:

زمان تحویل گزارشات روز پنجشنبه مورخ 11*11*97 ساعت 11 می باشد.

طراحی سایت