به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی و زبان تخصصی را با استاد فخار در نیمسال  تابستان 97-98 اخذ نموده اند می رساند :
استاد مربوطه در روز چهارشنبه مورخ 23*05*98 ساعت 17 در دانشگاه حضور خواهند داشت.

طراحی سایت