به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد فخار اخذ نموده اند می رساند:

جلسه تحویل گزارش روز پنجشنبه مورخ 23*03*98 ساعت 16 می باشد.

طراحی سایت