به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد فخار اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی روز سه شنبه مورخ 19*04*97 ساعت 15 می باشد.
توجه:این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

طراحی سایت