به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی و کارورزی را با استاد معتمدی اخذ نموده اند می رساند:

جلسه گزارش دهی روز پنجشنبه مورخ 27*10*97 می باشد.

طراحی سایت