به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی و کارورزی را با استاد مقامی اخذ نموده اند می رساند:

آخرین مهلت تحویل گزارشات روز شنبه مورخ 13*11*97 می باشد.

طراحی سایت