به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد مقامی اخذ نموده اند می رساند :
جلسه دوم در روز چهارشنبه مورخ 23*05*98 از ساعت 18:30 الی 19:30 برگزار می گردد .

طراحی سایت