به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد موسی رضائی اخذ نموده اند می رساند:
جلسه تحویل گزارش روز چهارشنبه مورخ 22*03*98 ساعت 16 می باشد.

طراحی سایت