به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد موسی رضایی اخذ نموده اند می رساند :
جلسه دوم(پیشرفت کار) روز شنبه مورخ 26*05*98 ساعت 17 برگزار می گردد .

طراحی سایت