به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد موسی رضایی اخذ نموده اند می رساند:

آخرین مهلت تحویل گزارش روز دوشنبه مورخ 25*06*98  ساعت 16:30 می باشد.

طراحی سایت