.به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد مولائی اخذ نموده اند می رساند:

آخرین مهلت تحویل گزارشات روز یکشنبه مورخ 24*06*98  ساعت 17 می باشد.

طراحی سایت