به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد مولایی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی روز شنبه مورخ 23*04*97 می باشد.

طراحی سایت