به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد نصیری زاده در نیمسال 972 اخذ نموده اند می رساند:

دانشجویان می بایست گزارشات خود را تا روز پنجشنبه مورخ 20*04*98 به آدرس mnasiri@gmail.com ایمیل نمایند و در روز پنجشنبه مورخ 27*04*98 ساعت 10 صبح به صورت حضوری تحویل نمایند.

طراحی سایت