به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس ورزش1 را با استاد نقی زاده اخذ نموده اند ؛ جلسات تئوری در روزهای چهارشنبه مورخ 16*05*98 ساعت 14 الی 16 و یکشنبه مورخ 20*05*98 ساعت 16 الی 18  و دانشجویانی که درس تربیت بدنی را اخذ نموده اند جلسات تئوری در روزهای چهارشنبه مورخ 16*05*98 ساعت 16 الی 18 و روز یکشنبه مورخ 20*05*98 ساعت 14 الی 16 در این مرکز برگزار می گردد.

در ضمن جلسات عملی متعاقبا اعلام می گردد.

*لازم به ذکر است نمره پایان ترم درس تربیت بدنی شامل (2جلسه کلاس تئوری+ 2جلسه کلاس عملی+ امتحان عملی+ امتحان تئوری که در بازه امتحانات پایان ترم برگزار خواهد شد).

طراحی سایت