به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد نوشادی اخذ نموده اند می رساند:
جلسه تحویل گزارش روز پنج شنبه مورخ 23*03*98 ساعت 10می باشد.

طراحی سایت