به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد نیکوگفتار اخذ نموده اند می رساند:
دانشجویان می بایست گزارشات خود را تا روز دوشنبه مورخ 08*05*97 ساعت 16/30 تحویل نمایند.

طراحی سایت