به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد هاشمی اخذ نموده اند می رساند:

جلسه گزارش دهی روز چهارشنبه مورخ 22*03*98 ساعت 16 می باشد.

طراحی سایت