به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی وکاربینی را با استاد پورناجی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی روز چهارشنبه مورخ 20*04*97 ساعت 17 می باشد.

طراحی سایت