به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را در نیمسال 972 اخذ نموده اند و تا به حال گزارشات خود را تحویل ننموده اند می رساند:

زمان تحویل گزارشات روز شنبه مورخ 22*04*98 به واحد برنامه ریزی آموزش تحویل نمایند.

طراحی سایت