به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد کاظمی اخذ نموده اند می رساند:
آخرین مهلت تحویل گزارشات روزسه شنبه مورخ 09*11*97 ساعت 9صبح می باشد.

طراحی سایت