به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد کاظمی اخذ نموده اند می رساند:

جلسه تحویل گزارش روز سه شنبه مورخ 16*11*97 ساعت 16/30 می باشد.

طراحی سایت