به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی و پروژه را با استاد کریمخانی اخذ نموده اند می رساند :
جلسه توجیهی کارورزی و پروژه از روز چهارشنبه مورخ 02*05*98 به روز شنبه مورخ 05*05*98 ساعت 16 تغییر یافت
 .

طراحی سایت