به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد کریمخانی اخذ نموده اند می رساند:

آخرین مهلت تحویل گزارشات روز دوشنبه مورخ 17*10*97 ساعت 17 الی 17/30 می باشد.

طراحی سایت