به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس پروژه را با استاد کریمی اخذ نموده اند می رساند :
استاد کریمی در روز چهارشنبه مورخ 13*09*98 ساعت 17:00 در دانشگاه حضور خواهند داشت.

طراحی سایت