تمامی کلاس های استاد یوسفی در روز سه شنبه مورخ 30*11*97 برگزار نخواهد شد.(زمان اطلاع رسانی استاد ساعت 15:45 مورخ 30*11*97)

در ضمن کلاس جبرانی این درس متعاقبا اعلام می گردد.

طراحی سایت