کلیه مراحل زیر می باید توسط دانشجویان به دقت طی شود، در غیر اینصورت نمره درس کارورزی قابل ثبت نخواهد بود.

1. تهیه فرمهای کارورزی از صفحه اول سایت دانشگاه (www.irtciac.com) و همراه داشتن آن در تمامی جلسات
2. تهیه و تکمیل فرم درخواست معرفی برای کارورزی ( برای دریافت فرم درخواست معرفی برای کارورزی اینجا کلیک نمایید )
3. تایید و امضاء فرم درخواست معرفی برای کارورزی توسط استاد مربوطه در جلسه اول توجیهی
4. تحویل فرم درخواست معرفی برای کارورزی به واحد آموزش تا حداکثر 3 روز پس از جلسه اول توجیهی
5. دریافت معرفی نامه برای محل کارورزی دانشجو از واحد آموزش
6. تحویل تاییدیه محل کارورزی دانشجو به واحد آموزش
7. تکمیل فرم گزارش هفتگی و ماهیانه و تحویل آن به استاد در جلسه دوم توجیهی
8. ارائه گزارش و توضیح در خصوص چگونگی انجام درس کارورزی در جلسه سوم توجیهی
نکته: حضور دانشجویان در تمامی جلسات الزامی می باشد و عدم حضور در هر یک از جلسات توجیهی به منزله کسر نمره تلقی خواهد شد.

 

طراحی سایت