مراحل انجام درس کارورزی1

کلیه مراحل زیر می باید توسط دانشجویان به دقت طی شود، در غیر اینصورت نمره درس کارورزی1 قابل ثبت نخواهد بود.
1. تهیه فرمهای کارورزی1 از صفحه اول سایت دانشگاه (www.irtciac.com) و همراه داشتن آن در تمامی جلسات
2. تهیه و تکمیل فرم درخواست معرفی برای کارورزی1
3. تایید و امضاء فرم درخواست معرفی برای کارورزی1 توسط استاد مربوطه در جلسه اول توجیهی
4. تحویل فرم درخواست معرفی برای کارورزی1 به واحد آموزش تا حداکثر 3 روز پس از جلسه اول توجیهی
5. دریافت معرفی نامه برای محل کارورزی دانشجو از واحد آموزش
6. تحویل تاییدیه محل کارورزی دانشجو به واحد آموزش
7. تکمیل فرم گزارش هفتگی و ماهیانه و تحویل آن به استاد در جلسه دوم توجیهی
8. ارائه گزارش و توضیح در خصوص چگونگی انجام درس کارورزی1 در جلسه سوم توجیهی
نکته: حضور دانشجویان در تمامی جلسات الزامی می باشد و عدم حضور در هر یک از جلسات توجیهی به منزله کسر نمره تلقی خواهد شد.

طراحی سایت