محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابرسی

صفحه اصلی / سر فصل دروس / محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابرسی

کارشناسی حرفه ای حسابداری, حسابرسی

ترم اول

 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

کاربینی

1

32

32

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2

2

16

32

48

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته

2

16

48

64

انقلاب اسلامی ایران

2

32

32

برنامه ریزی توسعه

2

16

32

48

مدیریت مالی پیشرفته

2

16

32

48

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

2

16

32

48

حقوق بازرگانی پیشرفته

2

16

32

48

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

جمع

17

 

ترم دوم

 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

آمار و کاربرد آن در حسابداری

2

32

32

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2

مدیریت منابع انسانی

2

32

32

پژوهش عملیاتی 1

2

16

32

48

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

2

32

32

مدیریت مالی پیشرفته

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

2

32

32

اخلاق حرفه ای در تجارت

2

32

32

حقوق بازرگانی پیشرفته

روانشناسی کار

2

32

32

اندیشه اسلامی 2

2

32

32

کارورزی 1

2

240

جمع

18

 

ترم سوم

 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

پژوهش عملیاتی 2

2

16

32

48

پژوهش عملیاتی 1

بازار پول و سرمایه

2

32

32

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

روش تحقیق در حسابداری

2

16

32

48

آمار و کاربرد آن در حسابداری

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

2

16

32

48

کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته

حسابرسی مالی پیشرفته

3

32

32

64

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

مدیریت کیفیت و بهره وری

2

32

32

پژوهش عملیاتی 2

کاربرد استانداردهای حسابداری

2

32

32

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

زبان تخصصی حسابرسی 1

2

32

32

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

جمع

19

 

ترم چهارم

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

حسابداری و حسابرسی دولتی پیشرفته

3

32

32

64

بازار پول و سرمایه

حسابرسی کامپیوتری پیشرفته

2

16

32

48

حسابرسی مالی پیشرفته

حسابرسی داخلی نهادهای پولی و مالی

2

32

32

حسابرسی دولتی پیشرفته

حسابرسی مالیاتی پیشرفته

2

32

32

حسابرسی مالی پیشرفته

کاربرد استانداردهای حسابرسی

2

32

32

کاربرد استانداردهای حسابداری

زبان تخصصی حسابرسی 2

1

16

16

زبان تخصصی حسابرسی 1

پروژه حسابرسی

1

48

48

روش تحقیق در حسابداری

ورزش

1

32

32

کارورزی 2

2

240

240

جمع

16

 

 

دانشجوی گرامی برای مشاهده محتوای دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابرسی روی لینک زیر کلیک نمایید . 

 

 

 

 

 

طراحی سایت